Reducing Demand for Wildlife | Request for Proposals

ประกาศรับสมัครทุนโครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB) ได้ดำเนินโครงการลดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าประเภทงาช้างและเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2563 มีเป้าหมายเพื่อยุติการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าผ่านการรณรงค์สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและพฤติกรรม (Social and Behavior Change Communication) สำหรับการดำเนินกิจกรรมในระยะถัดไป เครือข่ายฯ มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 • กลุ่มเป้าหมาย: ผู้นำทางจิตวิญญาณ พระสงฆ์ แม่ชี และผู้ฝึกปฏิบัติธรรม 
 • เปิดกว้างสำหรับผู้เสนอโครงการโดยไม่จำกัดอายุ เพศสภาพ จากทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยสามารถสมัครได้ในนามองค์กร (วัด ธรรมสถาน มูลนิธิและสมาคมทางศาสนา ฯลฯ) คณะบุคคล (ชมรมและกลุ่มธรรมะ) หรือรายบุคคล
 • สามารถเข้าร่วม “การอบรบมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารงานอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า” ได้ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 2 วัน ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน

ขอบเขตและเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนโครงการ

 • เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ดำเนินงานในประเทศไทย โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าประเภทงาช้างและเสือโคร่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 2 เดือน (ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565) โดยสามารถกำหนดเวลาดำเนินโครงการได้ เช่น อาจเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นและเสร็จสิ้นภายในวันเดียว หรือ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ใดๆ ที่ดำเนินมาอยู่ก่อนแล้ว ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัวอย่างโครงการ ได้แก่
  • การอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนและเยาวชน
  • การทำสื่อประกอบการรณรงค์ เช่น วิดีโอ ป้ายโฆษณา อินโฟกราฟิก หนังสือ ฯลฯ
  • การดำเนินโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีแผนการสื่อสารชัดเจน 
  • การดำเนินกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 
 • คณะกรรมการโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความชัดเจน และตรงกับเงื่อนไขการสนับสนุนของโครงการมากที่สุด โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรผู้จัดและที่ปรึกษาองค์กร
 • 5-7 โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรบมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารงานอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า” ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 2 วัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และได้รับทุนการดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกินโครงการละ 30,000 (สามหมื่น) บาท เพื่อดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 และสามารถสรุปโครงการพร้อมส่งรายงานได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

การส่งข้อเสนอโครงการ

 • ปฏิทินการดำเนินงาน
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1 -14 มิถุนายน 2565
  • วันสุดท้ายที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 14 มิถุนายน 2565
  • พิจารณากลั่นกรองโครงการ: วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 (คณะกรรมการอาจติดต่อไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)
  • ประกาศผลการพิจารณา: วันที่ 20 มิถุนายน 2565
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565
   • ความรู้และความเชื่อเรื่องการนำชิ้นส่วนสัตว์ป่ามาเป็นเครื่องรางของขลังในพุทธศาสนา บทบาทผู้นำทางจิตวิญญาณในการลดความต้องการและเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
   • สถานการณ์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทยและระดับโลก ข้อกฎหมายที่ควรรู้ แรงจูงใจที่มีผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์งาช้างและเสือโคร่ง 
   • หลักการสื่อสารในการรณรงค์ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง
   • การพัฒนาและการนำเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน รวมทั้งการจัดทำรายงานโครงการ และรายงานการเงิน
  • ดำเนินโครงการภายใน: 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
  • ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ: วันที่ 15 กันยายน 2565
 • ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยการแนะนำโครงการ บอกเล่าแรงบันดาลใจในการทำโครงการ นำเสนอแนวความคิดในการทำกิจกรรม พร้อมแผนการใช้จ่ายทุนที่ได้รับ ด้วยวิธีการที่ง่ายและชัดเจนได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ 
 • นำเสนอด้วยเอกสารตามแบบฟอร์มใบสมัครโครงการ พร้อมรูปถ่าย 
 • นำเสนอด้วยคลิปวีดีโอหรือสื่ออื่นๆ (ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที) ที่แสดงให้ถึงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ 
 • นำเสนอด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารข้อมูลของโครงการข้างต้นได้

การจัดสรรเงินทุน

 • ทุนการดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกินโครงการละ 30,000 (สามหมื่น) บาท
 • โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุน ดังนี้
  • งวดแรก: ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • งวดที่ 2: ร้อยละ 30 เมื่อส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์แล้ว (กำหนดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2565)

ปิดรับสมัครโครงการวันที่ 14 มิถุนายน 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://inebnetwork.org/rdw-call-for-small-grant-proposals/ ส่งใบสมัครโครงการทางอีเมล  [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB)

666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ผู้ประสานงานโครงการ โทร 065-9944450 อีเมล [email protected]

เกี่ยวกับโครงการ

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB) ได้จัดสรรทุนสำหรับโครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าประเภทงาช้างและเสือโคร่งโดยเฉพาะสำหรับผู้นำจิตวิญญาณ และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับโครงการ USAID Reducing Demand for Wildlife (RDW)

ดาวน์โหลดใบสมัคร:

Share this content