Archive

Reducing Demand for Wildlife | Request for Proposals

ประกาศรับสมัครทุนโครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB) ได้ดำเนินโครงการลดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าประเภทงาช้างและเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2563 มีเป้าหมายเพื่อยุติการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าผ่านการรณรงค์สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและพฤติกรรม (Social and Behavior Change Communication) สำหรับการดำเนินกิจกรรมในระยะถัดไป เครือข่ายฯ มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย: ผู้นำทางจิตวิญญาณ พระสงฆ์ แม่ชี